Menu Zavřeno

Ceny

Svým klientům poskytujeme právní služby zpravidla na základě hodinové sazby. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí od 1000 Kč do 2000 Kč v závislosti na náročnosti a složitosti daného případu.

Kromě hodinové sazby lze sjednat i paušální odměnu za právní služby, které mají být v dané věci poskytnuty.

Pro klienty s opakujícím se požadavkem na poskytnutí právní služby lze sjednat zastoupení na dobu neurčitou s tím, že za fixní měsíční odměnu (paušál) bude v případě potřeby klienta poskytována pravidelná právní pomoc (např. přes e-mail, telefonicky či osobně v sídle klienta).

Není-li výše odměny dohodnuta, je její výše určena na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Právní služby jsou poskytovány na základě uzavřené (písemné) smlouvy o poskytování právních služeb, ve které jsou konkrétně specifikovány podmínky poskytování právních služeb.

Na poskytnuté právní služby vystavujeme fakturu se splatností 10 nebo 14 dnů od jejího vystavení. Vyfakturované částky jsou splatné na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. uvedený v záhlaví každé faktury. Variabilním symbolem je vždy číslo příslušné faktury. Na základě dohody akceptujeme i platby v hotovosti.

Smlouva o poskytování právních služeb může být ze strany advokátky i klienta vypovězena, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé straně.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.