Menu Zavřeno

Naše služby

Občanské právo

• problematika spotřebitelských smluv
• ochrana spotřebitele
• vlastnictví
• spoluvlastnictví
• společné jmění manželů
• věcná břemena
• náhrada škody
• bezdůvodné obohacení
• dědické právo
• ochrana osobnosti
• závazkové (obligační) právo

Obchodní právo

• problematika obchodních korporací – založení nové obchodní společnosti včetně výběru vhodné právní
  formy (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) a vyřízení formalit s tím souvisejících (zejména zápis společnosti do obchodního rejstříku)
• nekalá soutěž
• obchodní závazky
• vymáhání dlužných pohledávek
• vypracování obchodních smluv – např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy upravující spolupráci
  s obchodními partnery apod.
• směnečné právo – uplatnění nároku ze směnky, vypracování návrhu na zahájení směnečného řízení spojeného s vydáním směnečného
  platebního rozkazu, vypracování námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, vymáhání směnečných pohledávek

Insolvenční právo

• přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
• vypracování insolvenčního návrhu a jeho podání příslušnému krajskému soudu
• zastupování fyzických a právnických osob v insolvenčním řízení
• zastupování fyzických i právnických osob v incidenčních sporech
• moratorium
• konkurs a reorganizace
• oddlužení fyzických osob

Pracovní právo

• vypracování pracovních smluv
• vypracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
• poskytování právních služeb zaměstnavatelům
• skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru
• odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem
• odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem
• vymáhání nevyplacené mzdy
• zastupování v řízení o neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru
• konkurenční doložky
• dohody o hmotné odpovědnosti

Výkon rozhodnutí (exekuce)

• vypracování a podání exekučního návrhu (spolupráce s exekutorským úřadem)
• zastupování oprávněného či povinného v exekučním řízení

Právo nemovitostí

• smlouvy o převodu nemovitostí (včetně případné advokátní úschovy kupní ceny, ověření podpisu a vkladu
  vlastnického práva do katastru nemovitostí)
• smlouvy o smlouvě budoucí
• darovací smlouvy
• smlouvy o zřízení věcného břemene
• smlouvy o zřízení předkupního práva
• zástavní smlouvy
• smlouvy o zajišťovacím převodu práva
• zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem

Rodinné právo

• rozvody manželství
• vypořádání společného jmění manželů
• zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
• výživné

Trestní právo

• zastupování klientů v trestním řízení před soudy všech stupňů
• vypracování řádných a mimořádných opravných prostředků
• zastupování poškozených v trestním řízení
• sepis a podání trestního oznámení

Ověřování podpisů

Advokát je dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky. Za ověření podpisu účtujeme částku 30 Kč za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině.

Advokátní úschova peněz a listin

Advokátní úschova finančních prostředků (peněz) se využívá především v souvislosti se smlouvami o převodech nemovitostí, dále při vypořádání spoluvlastnických podílů či společného jmění manželů. Advokátní úschovu lze využít i k úschově listin (zejména cenných papírů).

V případě převodu nemovitosti uhradí kupující sjednanou kupní cenu na zvláštní depozitní účet advokátky, na kterém jsou finanční prostředky uloženy zpravidla do doby, kdy bude kupující zapsán v katastru nemovitostí jako nový vlastník dané nemovitosti. Teprve poté jsou složené finanční prostředky advokátkou vyplaceny na účet prodávajícího. Finanční prostředky složené na účet advokátní úschovy jsou oddělené od jiných finančních prostředků a k účtu advokátní úschovy má přístup pouze advokátka (jako nezávislá třetí osoba), takže ani kupující, ani prodávající nemohou se složenými finančními prostředky disponovat.

Advokátní úschova je založena písemnou smlouvou, ve které jsou blíže specifikována práva a povinnosti smluvních stran. Smlouva o advokátní úschově zejména přesně definuje povinnosti advokátky při nakládání s uschovanými finančními prostředky. Výše odměny advokátky za zřízení advokátní úschovy se odvíjí od výše složené finanční částky.

Výhody advokátní úschovy:
• bezpečnost a transparentnost (kontrola ze strany České advokátní komory)
• jistota splnění peněžitého závazku ze strany smluvního partnera
• rychlá výplata složených finančních prostředků v okamžiku splnění podmínky
• finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu
• odpovědnost a mlčenlivost advokátky

Účet úschovy je veden výhradně u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.